Nytt rösträttssymposium!

Här kommer en inbjudan till ett symposium om rösträtt på Stockholms universitet.

Rösträttsnätverket − Vote 2021

Symposium:

Fighting for Democracy − Experiences from the Dutch, Polish and German Suffrage Movements

 

Datum och plats: 26 April 2017, Stockholms Universitet, seminarierum E 371

Kl 13.00-17.00

Program:

Between Entertainment and Imperial Politics: the uses of folklore in the spectacle of the International Woman Suffrage Alliance

Mineke Bosch, Professor, University of Groningen, Holland

The History of Women’s Suffrage in Poland

Małgorzata Fuszara, Professor, Warsaw University, Polen

The struggle for Women’s Suffrage in Germany: Which suffrage and for whom?

Gabriele Abels, Professor, Eberhard Karls University Tübingen, Tyskland

Moderator: Silke Neunsinger, docent, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Anmälan senast 19 april till christina.florin@historia.su.se

Välkommen!

Symposiet anordnas med stöd av Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Kallelse till Skoghs årsmöte samt inbjudan till halvdagskonferens

Hej! Här kommer en kallelse till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen den 24 oktober 2016.

Välkommen till årsmöte för föreningen SKOGH – Sveriges kvinno- och genushistoriker måndagen 24 oktober kl. 16.15 i Umeå. Årsmötet hålls i samband med en halvdagskonferens (mer om den nedan) och förslag till dagordning finns här nedanför.

Förslag till dagordning

1 Mötets öppnande
2 Val av mötesfunktionärer
3 Fastställande av dagordning
4 Föredragning av verksamhetsberättelse
5 Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
6 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016 7 Utfyllnadsval till styrelsen
8 Medlemsavgiftens storlek och avgiften till IFRWH
9 Övriga frågor
10 Mötets avslutande

OBS! Eventuella motioner ska vara styrelsens ordförande Johanna Overud tillhanda senast två veckor före mötet (johanna.overud@umu.se).

I samband med årsmötet bjuder vi in till en halvdagskonferens i Umeå på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning”. Halvdagen syftar till att diskutera den nuvarande statusen för genusperspektiv i historisk forskning samt historiska perspektiv i genusforskning. Målet är att belysa tänkbara och faktiska likheter och skillnader mellan historia och genusvetenskap, samt att hålla genushistoriker och genusvetare uppdaterade om på vilka punkter våra forskningsområden överlappar.

Alla med genusvetenskapligt eller genushistoriskt intresse är välkomna att delta. I anslutning till konferensen hålls årsmöte för föreningen SKOGH (se bifogad kallelse eller gå in på www.skogh.nu). Halvdagen är kostnadsfri och SKOGH bjuder på middag. Anmälan görs genom formulär via länk https://goo.gl/forms/SwvtASTBLkykxRNA3 senast 16 oktober.

Program halvdagskonferens

13.15–13.30 Hej och välkomna!

13.30–14.30 ”Kvinnovetandets framväxt” Samtal mellan idéhistorikern Lena Eskilsson och historikern Bodil Formark

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning” Två presentationer av ekonomhistorikern Yvonne Svanström och historikern Helena Tolvhed med efterföljande diskussion

16.00–16.15 Bensträckare

16.15–17.15 Årsmöte för föreningen SKOGH

17.30 Middag

Påminnelse: Boka den 24 oktober i kalendern!

Hej!

Här kommer en påminnelse så att ni inte glömmer bort att boka in den 24 oktober i kalendern.

Föreningen Sveriges Kvinno- och genushistoriker bjuder då in till halvdagskonferens med efterföljande årsmöte.

Tid: Den 24 oktober 2016, Umeå universitet.

Halvdagskonferens Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning.

Temat för halvdagskonferensen är att undersöka förhållandet mellan historisk forskning och genusforskning. I två samtal diskuterar yngre och äldre forskare den kanske ibland något ambivalenta relationen mellan genus och historia. Återblickar blandas med framtidsspaningar och kanske ett och annat önskemål.

Preliminärt schema:

13.15-13.30 Hej och välkomna

13.30-14.30 Bodil Formark samtalar med Lena Eskilsson.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Helena Tolvhed samtalar med Yvonne Svanström.

16.00-16.15 Bensträckare

16.15-17.30 Årsmöte SKOGH

Halvdagen avslutas med gemensam middag.

 

 

Skogh på svenska historikermötet 2017

I maj 2017 hålls det svenska historikermötet i Sundsvall, Mittuniversitetet. Styrelsen för SKOGH hoppas förstås att genushistorisk forskning kommer att presenteras och diskuteras inom en mängd olika sessioner och vid en mängd möten mellan historiker inom olika inriktningar och fält och att konferensen ger en injektion för fortsatt forskning.

Vi i styrelsen för SKOGH planerar därutöver att föreslå två sessioner/rundabordssamtal inom konferensens tema Revolutioner:

I. Historia och Genus – Revolution eller Reform?
Vad har de senaste 40 årens kvinno-, genus- och sexualitetshistoria betytt för historieämnets inomvetenskapliga utveckling och dagsform? I ämnesval såväl som teoretiskt och metodologiskt? Problem och möjligheter?

II. Genus och Revolution
Hur förhåller sig den genushistoriska forskningen till de ”stora” revolutionerna? Adderande, reformerande eller revolutionerande?​ Hur har revolutionsbegreppet använts inom kvinno-, genus- och sexualitetshistoria för att beskriva förändring och vilken betydelse har begreppsanvändningen för historieskrivningen?

Skulle du vilja vara med i en sådan session/rundabordssamtal, eller har du förslag på namn på personer som kan tänkas vilja delta? Kontakta : Åsa Karlsson Sjögren asa.karlsson.sjogren@umu.se

Deadline för sessionsförslag är den 1 oktober, så sänd in dina förslag senast den 1 september.

Uppdaterat program för rösträttskonferensen 18-19 augusti

Hej! Här kommer ett uppdaterat program för rösträttskonferensen i augusti. Se också inlägget nedan om hur man går till väga för att registrera sig!

Allmän och lika rösträtt?

Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati”,

Upptaktskonferens inför 100-årsjubileet av svenska kvinnors rösträtt, Aula Magna, Stockholms universitet, den 18-19 augusti 2016

Program

Dag 1: 18 augusti

8.30-9.00                Registrering (foajén, Aula Magna), kaffe och smörgås

9.00-9.30                Konferensen öppnas, Kirsti Niskanen

9.30-10.30              Keynote 1: Prof. Krista Cowman: ”Militancy and the British

Experience” (moderator: Åsa Karlsson Sjögren)

10.30-10.40            Paus inklusive bensträckare

10.40-12.00            Parallella workshops

12.00-13.00            Lunch

13.00-15.00            Parallella workshops                         

15.00-15.30            Kaffe och kaka

15.30-17.30            Parallella workshops,

19.00                                            Middag (för anmälda) ev kommer middagstiden att tidigareläggas)

 

Dag 2: 19 augusti

9.00-10.00              Keynote 2: prof. Drude Dahlerup: ”Engendering Democracy: A Critical Perspective”

(moderator: Christina Florin)

10.00-10.30            Kaffepaus

10.30-12.00            Forskningsinitiering: plenumdiskussion utifrån dag 1s workshops

(moderator: Ulla Manns och Kirsti Niskanen)

12.00-13.00            Lunch

13.00-14.30            Forskningsinitiering (forts.): plenumdiskussion utifrån dag 1s

workshops (moderator: Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall)

14.30-15.00            Kaffe och kaka

15.00-16.30            Slutdiskussion med framåtplaner (moderator: Ulrika Holgersson och Josefin Rönnbäck

Detaljerat program för workshops, dag 1 skickas ut den 15 augusti

Rösträttskonferens 2016: viktig information om registrering

Hej!

Här kommer lite uppdaterad information för konferensen ”Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati” som är en upptaktskonferens inför 100-årsjubileet av svenska kvinnors rösträtt. Konferensen äger rum på Stockholms universitet, den 18-19 augusti 2016. (in English below). Deadline har nu passerats och för er som blivit antagna till konferensen gäller följande:

Varje sessionsordförande kommer att kontakta er vid senare tillfälle och närmare organisera er session.

Vi ber att få påminna om att detta är en forskningsinitierande konferens där fokus ligger på korta presentationer av kommande/pågående forskning (max. 5 minuter per person) i syfte att skapa kontaktytor för vidare samarbete inför jubileumsåret 2021 och den internationella konferens som planeras i samband med jubileumsåret. Vår tanke är att samtliga medverkande deltar under hela konferensen och aktivt bidrar till den uppstart för ny forskning om rösträttens betydelse och historia som konferensen syftar till.

Tid och plats: 18-19 augusti, Aula Magna, Stockholms universitet.

Vi ber er att registrera er via denna länk, senast 20 juni, och på så vis konfirmera ert deltagande:

LÄNK: www.vote2021.axaco.se

Vi påminner om att anmälan är bindande. Om någon av tvingande skäl måste hoppa av måste arrangörerna meddelas så fort som möjligt. En reservlista finnes.

Du/ni måste själv boka och lägga ut kostnaden för resor och hotell. Dessa ersätts med max. 3000 kr/person. OBS! Spara originalkvitton! På konferensen får du/ni en blankett som du/ni fyller i skickar (med kvitton) till Historiska institutionen, Stockholms universitet. All nödvändig information kommer att finnas på blanketten.

Vänliga hälsningar, och välkommen den 18-19 augusti!

Organisationskommittén för Rösträttsjubiléet 2021

Drude Dahlerup,  Christina Florin, Lenita Freidenvall, Ulrika Holgersson, Ulla Manns, Kirsti Niskanen,  Josefin Rönnbäck, Åsa Karlsson-Sjögren

För frågor: ta kontakt med christina. florin@historia.su.se, lenita.freidenvall@statsvet.su.se, ulla.manns@sh.se eller kirsti.niskanen@historia.su.se

Information om konferensen

År 2021 fyller den allmänna och lika rösträtten till Sveriges riksdag 100 år. Rösträttsreformen innebar ett demokratiskt genombrott; kvinnor erkändes som politiska subjekt och formellt sett fullvärdiga medborgare. Konferensen Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati syftar till att samla forskare från olika discipliner och forskningsområden för att arbeta fram och initiera ny forskning om medborgarskap, demokrati och sociala villkor utifrån ett feministiskt historiskt och samtida perspektiv. Konferensen vill skapa möjligheter för nya konstellationer av disciplinära och teoretiska samarbeten inför jubileumsåret 2021, inte minst så att gemensamma forskningsansökningar initieras. Ambitionen är också att öka kontaktytorna mellan juniora och seniora forskare samt att utveckla svenskt och internationellt samarbete så att fronten flyttas fram rörande forskning om rösträtt, politiskt inflytande och sociala villkor. 2021 hålls en internationell jubileumskonferens där ny forskning i området presenteras.

I fokus för denna forskningsinitierande konferens står följande teman: 1) Rösträtten och den parlamentariska demokratin i Sverige och i världen, 2) Medborgarskapets gränser, då och nu, 3) Lokal rösträtt och aktiv(istisk)t medborgarskap, och 4) Rösträtten, demokratin och det kollektiva minnet. Konferensen anordnas av ”Forskarnätverket för rösträttsjubiléet 2021”.

Keynote speakers

Krista Cowman, professor i historia vid University of Lincon, UK, är mest känd för sin forskning om kvinnor i brittisk politik i ett långt historiskt perspektiv. Bland publikationerna märks Women in British Politics, c.1689-1979 (Palgrave Macmillan 2010) och “The political autobiographies of early women MPs c.1918-1964” i The aftermath of suffrage: women, gender, and politics in Britain, 1918-1945 (Palgrave Macmillan 2013). Cowman har även varit vetenskaplig konsult för filmen Suffragette (2015). Se vidare http://staff.lincoln.ac.uk/kcowman

Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, tillhör de ledande forskarna i Norden på fältet rösträtt och demokrati. Hon leder flera internationella projekt på temat. Bland de senaste publikationerna finns Drude Dahlerup & Monique Leyenaar (eds.), Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford

Univ. Press, 2013) samt Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.), Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd (Forlaget Frydenlund, 2015). Se vidare http://drudedahlerup.com/

In English

In 1921, universal and equal parliamentary suffrage was introduced in Sweden. This reform represented a break-through for democracy; for the first time Swedish women were recognized as political subjects and equal citizens. On the occasion of the upcoming centenary, the conference Universal and Equal Suffrage? Critical, Historical Perspectives on Citizenship and Democracy, intend to encourage new research on citizenship and democracy around the following themes 1) Suffrage and parliamentary democracy in Sweden and globally. 2) The limits of citizenship, then and today. 3) Local suffrage and active/activists citizenship. 4) Suffrage, democracy and collective memory. The organisers of the conference is a newly established Swedish research network on the centenary 2021.

The conference intend to initiate new research on suffrage, citizenship and democracy in a feminist perspective. The aim is to help establishing working groups and to stimulate further research application. The intention is also to increase the interaction between junior and senior researchers within various disciplines and to improve collaboration between Swedish and international scholars in order to create benchmarking new research on the importance of suffrage and citizenship. The culmination of all these activities will be an international conference in Sweden 2021.

Confirmed key note speakers are Prof. Krista Cowman, School of History & Heritage, University of Lincoln, United Kingdom, and Prof. Drude Dahlerup, Dept. of Political Science, Stockholm University, Sweden.

Conference language are any of the Scandinavian languages or English.

 

God jul och gott nytt år från styrelsen för Skogh

Under den gångna hösten har det varit lite tyst här från Skogh, men bakom kulisserna har det hänt en hel del. Den nya Skoghstyrelsen i Umeå har nu fått alla administrativa detaljer på plats, blivit varma i kläderna och planerar för fullt för kommande år. Så håll utkik, för här kommer vi inom kort bjuda in till workshops, föreläsningar och mycket mer. Till dess: god jul och gott nytt år önskar styrelsen för Skogh!

Thank you for a wonderful conference!

We organizers want to thank all of you participants for your wonderful contributions to the Nordic Women’s and Gender History Conference in Stockholm. We also want to wish the Finish organizers good luck with the preparations of the next Nordic Women’s and Gender History Conference in Oulo, Finland, in 2018!

Best wishes — Helena Bergman & Malin Forshällen

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits

SKOGHs årsmöte 2015 har avhållits inom ramen för det XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet. Tack alla ni som medverkade vid SKOGHs årsmöte vid Stockholms universitet 19 augusti 2015! Konferensen i sin helhet var mycket lyckad, med många spännande sessioner och papers vilka sammantaget visade på bredden och livaktigheten inom det svenska och det nordiska genushistoriska fältet. Uppslutningen vid årsmötet var också god och stämningen konstruktiv.

I samband med årsmöte tackade vi i Stockholm för de senaste tre årens verksamhetsperiod och en helt ny styrelse valdes. Den nya Umeåstyrelsen består av:

  • Johanna Overud (ordf.)
  • Bodil Formark
  • Anna-Sara Hammar
  • Åsa Karlsson Sjögren
  • Petter Lindström
  • Daniel Nyström
  • Beatrice Sundqvist

Lycka till Umeå hälsar vi i den f.d. Stockholmstyrelsen!
Och väl mött alla nya och gamla SKOGH-medlemmar under verksamhetsåret 2015-2016!

Hälsningar Helena Bergman, SU (f.d. ordf.)

An error in the printed program

Thank you for a lovely first day of the conference!

We would like to apologize for an error in the printed program. On page 14, Session #16 the wrong session participants have been listed. This is the correct information:

#16 // Session // Y11 // Scandinavian languages & English
GENRE CONVENTIONS, GENDER AND NEW BIOGRAPHIES
Participants: Genre conventions, gender and new biographies
Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn, Erla Hulda, Halldorsdottir, University of Iceland, Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi

Organizers: Christinas Carlsson Wetterberg, Örebro universitet, Birgitte Possing, Riksarkivet, Köpenhamn

Discussant: Ann-Catrin Östman, Åbok Akademi