Skogh på Svenska historikermötet

På Svenska historikermötet i Stockholm finns det flera Skoghrelaterade aktiviteter. Missa inte:

Genus och temporalitet
Rundabordssamtal, fredag 9 maj kl. 10.50-12.10, lokal: De Geersalen
Från 1970- och 80-talens kvinnohistoria och kvinnovetenskap har fältet för genusstudier under de senaste decennierna vidgats betydligt. Men vad har vi som genus-historiker för särskilda kompetenser och perspektiv att erbjuda detta forskningsfält? Att vi explicit arbetar med tidens gång och dess olika lager är det som mest uppenbart skiljer oss från andra genusforskare. Är denna temporala dimension något vi skulle kunna arbeta mer explicit med, och hur kan vi använda den för att utveckla våra teorier och analysverktyg? I denna session, organiserad av föreningen Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH) diskuterar ett antal genushistoriker, och andra genusforskare som sysslat med temporalitet från olika perspektiv, tiden som kulturellt fenomen och analytisk kategori. Historiker har ofta analyserat den genuskodade rumsligheten och då kunnat visa att rummet är en väsentlig del av maktutövningen. Med tiden är det annorlunda. Trots att tiden är historikerns främsta analysredskap har denna mänskliga grundkategori ofta inte problematiserats, utan har tenderat att bli tagen för given. Vad händer om vi problematiserar tiden ur ett genusperspektiv? Är tiden lika genuskodad som rummet? Hur gör tiden genus? Hur gör genus tid?
Deltagare:
Claudia Lindén, Södertörns högskola
Sara Edenheim, Umeå universitet
Cordelia Hess, Stockholms universitet
Ansvarig: Jens Ljunggren, Stockholms universitet

”Massa, massa män”: panelsamtal om historikerkårens och historievetenskapens kön
Panelsamtal, lördag 10 maj kl. 10.50-12.10, lokal: U28
Bakgrunden till panelsamtalet är den skeva könsbalansen bland svenska
historiker – en problematik som samtidigt speglar ämnets könskodning.
Historieämnet är påfallande manligt präglat både vad gäller innehåll och
utövare – trots den köns- och maktkritiska historieforsknings framgångar
och trots decennier av jämställdhetssatsningar inom högskolesektorn. Hur
ska vi förstå och förhålla oss till att kvinnor marginaliseras inom det
historiska fältet? Panelsamtalet arrangeras av föreningen Skogh, Sveriges
kvinno- och genushistoriker.
Deltagare:
Kirsti Niskanen, Stockholms universitet
Hanna Enefalk, Uppsala universitet
Ulrika Holgersson, Lunds universitet
Svante Norrhem, Umeå universitet
Ansvarig: Helena Bergman, Stockholms universitet

Avslutningsmingel
lördag 10 maj, kl. 16.20, Lokal: Humanistvillan, biblioteket
Som avslutning på hela mötet anordnar Skogh tillsammans med Svenska historiska föreningen och Lärdomshistoriska samfundet ett mingel. Kom och prata med genushistoriker och andra!