Historik

Initiativet till att bilda föreningen togs i samband med en kvinnohistorisk konferens i Linköping 1995. Mer än 60 personer var samlade och en interimsstyrelse valdes. Ett år senare bildades föreningen SKOGH under det Nordiska Kvinnohistorikermötet i Klaekken, Norge. SKOGHs stadgar antogs och en styrelse valdes, med placering i Stockholm och med Ulla Wikander som ordförande. Under föreningens snart 20-åriga historia har sedan en ny styrelse valts ungefär vart tredje år, och den har ambulerat mellan olika svenska lärosäten. Efter Stockholm följde Umeå, Lund, Uppsala, Göteborg – och sedan 2012 är styrelsen återigen placerad i Stockholm.

SKOGH är alltsedan starten uppbyggd av enskilda medlemmar knutna till universitet och högskolor. SKOGHs syfte är att anordna och understödja konferenser på nationell och internationell nivå samt sprida information om kvinno- och genushistorisk forskning. Föreningens överordnade målsättning är att förmedla kunskaper om teoriutveckling och forskningsresultat inom det kvinno- och genushistoriska fältet. Föreningen vill också påverka historieämnena i stort i en mer genusmedveten, normkritisk och feministisk riktning.

Under föreningens snart 20-åriga historia har de återkommande nationella SKOGH-konferenserna varit ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Under årens lopp har konferenser arrangerats på olika teman, från den första konferensen ”Genus och etnicitet” i Stockholm år 1997 till den senaste ”Gör det någon skillnad?” i Göteborg år 2010. Den nuvarande Stockholmsbaserade styrelsen har (än så länge) valt att arrangera egna halvdagskonferenser och sessioner inom ramen för andra konferenser, så som sessionerna ”Genus och temporalitet” och ”Massa, massa män”: panelsamtal om historikerkårens och historievetenskapens kön” vid Svenska historikermötet i Stockholm 2014.

Den speciella relationen mellan föreningen SKOGH och det Nordiska kvinnohistorikermötet markeras genom att föreningens styrelse brukar bytas i samband med de nordiska konferenserna som i normalfallet hålls var tredje år. Nuvarande styrelse ansvarar också för genomförandet av det 11:e Nordiska kvinno- och genushistorikermöte som arrangeras i Stockholm 19-21 augusti 2015, i samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Föreningen SKOGH är ansluten till IFRWH, The International Federation of Research in Women’s History, vilken i sin tur är en underorganisation till The International Committee of the Historical Sciences. SKOGH rapporterar till IFRWH om egna aktiviteter, konferenser i Sverige, och om den svenska genushistoriska publicistiska verksamheten. Två gånger om året utkommer Newsletter från IFRWH, som distribueras i Sverige genom SKOGHs olika informationskanaler.

(uppdaterad 2014-06-19)