Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015

XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015

For information in English, see below

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts forskare från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015. Det arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH) i samarbete med Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Med det temat vill vi arrangörer fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet. Konferensspråk är skandinaviska språk och engelska.

Inbjudna keynote speakers är Madina Tlostanova från Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moskva, och Alexandra Shepard, redaktör för Gender & History, University of Glasgow, Storbritannien. Keynoteföreläsningarna kommer att vara kopplade till huvudtemat Kön, historia, framtider.

Till mötet har en stor mängd intressanta förslag på papers och sessioner inkommit, vilka speglar den nordiska kvinno- och genushistoriska forskningen i dess mångfald..

Anmälan till konferensen kan göras via konferensens hemsida mellan 17 februari och 15 april. Anmälan före 15 mars medför ett lägre pris. Här på hemsidan lämnas också annan uppdaterad information om konferensen, t.ex. praktisk information om hotellbokning.

Varmt välkomna till Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015!

Organisationskommittén

  

XIth Nordic Women’s and Gender History Conference, in Stockholm, August 19-21, 2015

The Nordic Women’s and Gender History Conference is an established forum for historians of women, gender and sexuality in the Nordic countries. Here, historians working within different academic subfields meet to present and discuss new historical research and questions of relevance to the field. The XIth Nordic Women’s and Gender History Conference will take place in Stockholm, August 19-21, 2015. It is arranged by Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH, Swedish Women’s and Gender Historians) together with the Department of History and the Department of Economic History, both at Stockholm University, and the School of Historical and Contemporary Studies and The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), both at Södertörn University.

The theme of the conference is Gender, History, Futures. The organizers would thus like to bring attention to forward-looking and innovative developments in the field of women’s and gender history, and encourage new empirical, theoretical and methodological perspectives, critical history, and discussions about the future of the discipline. Also, an important point of discussion will be the future of the Nordic Women’s and Gender History conference and the future organization of the Nordic women’s and gender history field. The conference languages are the Scandinavian languages and English.

Keynote presentations will be related to the conference theme Gender, History, Futures. Invited keynote speakers are Madina Tlostanova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, and Alexandra Shepard, editor of Gender & History, University of Glasgow.

The conference organizers have received many interesting proposals for papers and sessions spanning a broad field of research, and reflecting the diversity of Nordic women’s and gender history research.

The online application form will be open February 17 – April 15 on this page. Early birds applying before March 15 will receive a lower price. Updated information about the conference will be provided on this website.

Welcome to the XIth Nordic Women’s and Gender History Conference in 2015!

The Organizing Committee