Praktisk information

English below:

Praktisk information

Konferenslokaler och möteslokaler

Konferensen äger rum i Geovetenskapens hus och Arrheniuslaboratorierna. Samtliga lokaler är belägna på Stockholms universitets campus Frescati. Kartor över campus finns här. Det sociala programmet äger rum på Stadshuset och Blekholmsterrassen 15, centralt beläget i Stockholm, se nedan. Seminarierum Y20 står tillgängligt för den som behöver en enskild möteslokal under konferensen. Den bokas via lista på dörren, först till kvarn gäller.

Konferenssekretariat

Konferenssekretariatet kommer att vara öppet under hela konferensen. Det finns i entrén till hus U, Geovetenskapens hus under hela konferensen från kl. 14.00 på onsdagen. Här finns alltid konferensvärdar som kan svara på frågor. Konferensvärdar kommer även finnas utplacerade tillgängliga i lokalerna under konferensen.

Registrering

Registreringen äger rum i Arrheniuslaboratoriet utanför G-salen, där välkomsttalet hålls. Se campuskarta.

Måltider

För- och eftermiddagskaffe samt lunch serveras vid matstationer i anslutning till möteslokalerna i Geovetenskapens hus på plan 1 och 2. Eftermiddagsfika på fredagen serveras i Arrheniuslaboratoriet i anslutning till G-salen.

Specialkost och allergier

All mat som serveras är vegetarisk. Annan specialkost för de som anmält sådan finns vid matstationen vid entrén till hus U, Geovetenskapens hus.

Välkomstmingel

Äger rum i Prego Arrhenius, Svante Arrhenius väg 16 C för de som anmält sig i förväg. Gå in genom Arrheniuslaboratoriets stora huvudingång. Ta spiraltrappen eller hissen högst upp.

Namnskylt

Namnskylten som du får vid registreringen visar att du deltar i konferensen och måste visas upp när du hämtar mat eller kaffe. Bär den alltid väl synlig, också under de sociala aktiviteterna.

Teknisk utrustning

Det finns projektorer i alla seminarierum. Sessionsdeltagarna bör i så stor utsträckning som möjligt ta med egna datorer. Skulle dator ändå behövas finns det ett litet antal lånedatorer. Säg till en av konferensvärdarna utanför seminarielokalen i god tid före sessionen om sådan ska ordnas.

Internet

Stockholms universitet är, liksom flertalet andra universitet och högskolor, anslutna till Eduroam. Om du är anställd/studerande vid ett anslutet lärosäte kan du surfa fritt på Stockholms universitets område medan du är här. Läs mer om vilka som är anslutna och hur du går tillväga för att få tillgång till tjänsten här: www.eduroam.se. Observera att du måste befinna dig inom ditt hemnätverk första gången du ansluter dig till Eduroam!

Socialt program

Det sociala programmet ingår i deltagaravgiften och är öppet för alla som i förväg anmält att de vill delta. Välkomstminglet äger rum på onsdagen i kafé Prego Arrhenius högst upp i Arrheniuslaboratoriet. (På torsdagen bjuder Stockholms stad på mottagning i Stockholms stadshus, följt av festkväll på närliggande Blekholmen restaurant & bar, vägbeskrivning nedan).

På grund av det stora intresset för konferensen kunde inte alla konferensdeltagare få plats på Stadshuset. På torsdagen äger därför två middagar rum där ett mindre sällskap äter på Blekholmen. Majoriteten går dock till Stadshuset! De som berörs har kontaktats via mejl.

Vid registreringen får alla som är anmälda till mottagningen i Stockholms stadshus eller Blekholmen för middag en entrébiljett. Dessa måste medtagas och visas upp!

Hitta till Stadshuset från Stockholms universitet

Tag röda linjen mot Fruängen eller Liljeholmen, stig av vid T-centralen. Gå upp genom Centralstation på Vasagatan, med centralstation i ryggen sväng höger. Gå under de stora broarna och följ vattnet mot stadshuset, ni kommer att se det på håll, det är den stora tegelbyggnaden med torn.

Hitta till Blekholmen från Stockholm Central

Gå in på Centralstation, ta rulltrappan upp till Klarabergsviadukten. Gå längs med Klarabergsviadukten i riktning mot Kungsholmen (bort från Sergels torg). Sväng höger in på gatan ”Blekholmsterrassen” (OBS Innan Kungsholmen). I slutet av gatan finner du Blekholmens restaurangingång. GÅ FÖRBI DEN. Framför dig finns en nedåtgående, spiralformad gångbro. Gå nedför bron för att komma till Blekholmen ”riverside” och vår privata ingång till festlokalen.

Blekholmen Restaurang & Bar

Lokaltrafik

Konferensen kommer att hållas i Stockholms universitets lokaler i Frescati, tunnelbanestation Universitetet (röd linje 14 i riktning mot Mörby Centrum) och det sociala programmet på ett par olika platser i centrala Stockholm, belägna i anslutning till tunnelbanestation T-centralen (samtliga linjer passerar här). För information om Stockholms lokaltrafik, se: www.sl.se

***

Practical information

Conference location and Seminar Rooms

The Conference takes place in the Geoscience building, ”Geovetenskapens hus”, and The Arrhenius laboratories. All locations are at Stockholm University at Campus Frescati. Campus maps can be found here. Our social evening program on Thursday takes place at City Hall and Blekholmsterrassen 15, centrally located in Stockholm, instructions below. Seminar room Y20 is available as a separate meeting location for those who need such, bookable by a list by the door. First come, first serve.

Conference Headquarters

The Conference HQ will be open throughout the conference. They are located in the entrance to House U in the Geoscience building throughout the conference, opening at 14.00 on Wednesday. There you will always find a student host to answer any questions, as well as generally in the conference areas.

Registration

Registration takes place in the Arrhenius laboratories outside ”G-salen” where the welcome speech is held, see campus map.

Meals

During Wednesday, Thursday and Friday there are lunch stations in Geovetenskapens hus on level 1 and 2 where lunch as well as morning and afternoon coffee is served.

Allergies and dietary preferences

All food being served is vegetarian. For those who have requested it beforehand, allergy-safe food will be available at the food station on level 1.

Welcome mingle

Takes place at Prego Arrhenius, Svante Arrhenius road 16 C for those who have signed up. Walk in through the main doors of the Arrhenius laboratory. Either take the spiral staircase or the elevator to the top.

Name tag

the name tag you receive at registration shows you are part of this conference and must be visible when you get food or coffee, make sure it is visible at all times, including social events.

Technology

There are projectors in all seminar rooms. We encourage participants to bring their own laptops. A small number of laptops for lending will be available. Please contact Conference HQ well ahead of your seminar if you need to borrow a computer for your presentation.

Internet

Stockholm University, as well as many other universities, is connected to Eduroam. If you are an employee or student of a connected university you can surf for free at Stockholm University through your Eduroam account. Read more and how to get connected at www.eduroam.se Please observe you must be in your home network when you first sign up to Eduroam!

Social Program

The social program is covered by your conference fee and is open to those who have signed up ahead of time. The welcome mingle on Wednesday is in café Prego Arrhenius at the top of the Arrhenius laboratory. On Thursday the majority of conference goers will attend dinner at Stockholm City Hall.

Due to the large interest in the conference not all conference participants could be accommodated at City Hall. On Thursday we will therefore have two dinners where a smaller party will eat dinner at Blekholmen. The majority will however go to City Hall! Those affected have been contacted via email.

After dinner all conference goers who have signed up are welcome at the conference party at Blekholmen Riverside.

Finding City Hall

Take the red line towards Fruängen or Liljeholmen, get off at T-centralen. Go up and out through the Central station on Vasagatan. With the station at your back, take a right. Go below the large bridges and follow the water. You will see City Hall at a distance, a large brick building with a tower.

Finding Blekholmen

Go back from City Hall the way you came. Go into the central station, take the escalator up to Klarabergsviadukten. Walk along Klarabergsviadukten in the direction of Kungsholmen (away from Sergels Torg). Before yu get to Kungsholmen,take a right on street ”Blekholmsterrassen”. At the end of the street you will find the restaurant entrance to Blekholmen. YOU MUST WALK PAST THIS ENTRANCE. Ahead of you there is a downward, spiral-shaped bridge. Walk down it to reach Blekholmen ”riverside” and our private entrance to our party location.

Blekholmen Restaurant & Bar

Public Transportation

The conference will be held at Stockholm university at Campus Frescati. To get here go to subway station ”Universitetet” on the red line (in the direction of ”Mörby Centrum”). The social program is within walking distance of subway station T-centralen, where all subway lines stop. For more information please check www.sl.se